BAKOM FASADEN

Så blir fastighetsåret 2024

Efter ett år av ekonomiska utmaningar och osäkerheter, står fastighetssektorn inför en potentiell vändpunkt 2024. Vi analyserar två centrala teman som kommer att vara avgörande för marknadens riktning det kommande året: stabiliseringen av inflationen och dess inverkan på fastighetsinvesteringar, samt återhämtning och anpassning inom branschen.

Dessutom introducerar vi en tredje punkt som fokuserar på potentiella prisfall på fastighetsmarknaden till följd av refinansieringsutmaningar.

1 - Stabilisering av inflation och dess påverkan på fastighetsmarknaden

År 2024 förväntas präglas av en gradvis stabilisering av inflationstakten, vilket sannolikt kommer att minska volatiliteten i styrräntorna. Denna förväntade ekonomiska utveckling kan ge en positiv inverkan på fastighetsmarknaden, speciellt genom lägre finansieringskostnader och ökad investerarsäkerhet. Fastighetsinvesteringar kan därmed se en uppgång, men en försiktig inställning kan fortfarande råda bland investerare till följd av de senaste ekonomiska utmaningarna.

2 - Återhämtning och anpassning

Efter en period av ekonomisk turbulens förväntas fastighetsmarknaden visa tecken på återhämtning under 2024. Denna återhämtning antas ske gradvis, med en potentiell acceleration under årets andra hälft. Fastighetsbolag kommer sannolikt att fokusera på att förbättra sina finansiella ställningar, vilket kan inkludera strategier som fastighetsförsäljningar och nyemissioner.

En stabilisering i bostadsmarknaden och ökad efterfrågan inom vissa kommersiella fastighetssegment, såsom logistik och e-handel, är också att förvänta.

3 - Risk för fortsatta prisfall

Med tanke på de utmaningar som många fastighetsägare har mött med refinansiering, finns det en ökad risk för prisfall på fastighetsmarknaden under 2024. Denna situation kan förvärras av de höga räntenivåerna som kvarstår från tidigare år, vilket gör det svårare för fastighetsägare att hantera sina skulder.

Om refinansieringsproblem leder till tvångsförsäljningar eller en ökad utbud av fastigheter på marknaden, kan detta pressa ner fastighetspriserna, särskilt i segment där utbudet överstiger efterfrågan. Denna utveckling kan skapa möjligheter för köpare men innebär samtidigt en risk för nuvarande fastighetsägare och investerare.

Behöver du lån genom att belåna en fastighet - klicka här!