Logga in


Investera med oss

Akela Lending Club

Medlemsklubben för säkerställda fastighetslån

Skicka en intresseanmälan nedan - vi kvalificerar kunder löpande 

FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

Skicka en intresseanmälan nu →

✓ Riktar sig endast mot professionella investerare*

✓ Minsta investering 1 000 000 kr

✓ Investera genom alternativ investeringsfond som finansierats av grundarna sedan starten 2020.*

✓ Varje låneserie kopplas till specifika lån och du kan själva följa status på lånen och hur räntebetalningar sker.

✓ Räntor ut mot låntagare på +15 % per år.

Vad är en professionell kund?

*Professionella kunder antas vara i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå riskerna med sina investeringar. De förväntas normalt ha sådana kunskaper att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att kunna göra ett investeringsbeslut.

En kund kan genom skriftlig begäran ansöka om att bli klassad som professionell kund i enligt med LAIF (2013:561). Ett sådant formulär kommer skickas ut i steg 2 innan du har möjlighet att investera.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningsberäkningar är uppskattningar och har skilt sig mellan åren fonden varit aktiv.

Våra styrkor

Solida pantvärden utan byggrisk

Pantvärden som inte är beroende av ett bygge fortlöper utan komplikationer. Så tråkigt och förutsebart som möjligt.

Diversifierad portfölj med stor spridning

En portfölj med exponering mot många olika branscher, fastighetertyper och geografier

Räntenivåer på lånen om 15-20 %

 Solida pantvärden kan kombineras med höga avkastningsnivåer om man vet vad man gör och vågar vara kräsen.

Så fungerar det - steg för steg

Investeringen

En investering sker genom tecknande av vinstandelslån (debentures) i en svenskregistrerad alternativ investeringsfond.

Ett vinstandelslån är en form av lån vars avkastning är helt kopplad till de underliggande fastighetslånens utfall. Räntorna från underliggande fastighetslån tillfaller, efter avdrag för sedvanliga kostnader och avgifter, investerarna.

Vinstbeskattning sker därmed inte hos fonden utan hos investeraren. Investeraren har dock möjlighet att investera via kapitalförsäkring för att därmed undvika vinstskatt och istället enbart betala schablonskatt.

Löptiden

Vinstandelslånen löper normalt med 24-36 månaders löptid där räntor, dröjsmålsräntor och återbetalningar av de underliggande fastighetslånen löpande återinvesteras i nya fastighetslån under hela löptiden, eller utbetalas till investerarna.

Utvecklingen

Via ditt investeringskonto hos Akela kan du följa vilka underliggande fastighetslån som ditt vinstandelslån investerat i, inklusive aktuella räntor och säkerheter.

 


Hard lending - direktutlåning med fokus på pantvärde

Akela drivs av Jonas Björkman och Erik Nordin, som tidigare grundat Tessin - Nordens ledande plattform för fastighetsfinansiering med över 5 miljarder kronor i förmedlat kapital till över 450 fastighetsprojekt och förvärv.

Akela lanserar nu Akela Lending Club, en medlemsklubb och alternativ investeringsfond för professionella investerare. Utlåningen sker endast i Sverige genom Hard Lending - en modell där pantvärdet står i fokus. Läs mer om Hard Lending och våra utlåningsprinciper här.

Pant och säkerhet är högsta prio

All vår utlåning tar avstamp i pant och andra säkerheter. Vi lånar aldrig ut utan betryggande säkerhetsmassa. Anledningen är att goda säkerheter är en (mer eller mindre) garanti för att lånet och räntorna kommer att återbetalas.

Förr eller senare, på ett eller annat sätt.  

En annorlunda kreditgivningsprocess

Banker fokuserar i sin kreditgivning i första hand på balansräkning, resultaträkning, kassaflöde samt återbetalningsförmåga och i andra hand på pant och säkerhet. Vi gör precis tvärtom och kan finansiera låntagare med lågbelånade fastigheter men som inte kvalificerar sig för, eller har tid att invänta, en traditionell bankfinansiering.

Flexibla villkor och snabb hantering

Vi erbjuder flexibla villkor och löptider samt har en snabb hantering.

Ofta kan vi processa och utbetala ett lån inom några dagar.


Höga räntenivåer och god riskjusterad avkastning

Vår kreditgivningsprocess i kombination med flexibla villkor och snabb hantering ger oss möjlighet att ta ut högre räntor. Minst 15% per år, oftast mer. Högre räntor i kombination med betryggande säkerhetsmassa ger investerarna en god riskjusterad avkastning.

20+ %

  • Akela Lending Club gjorde sin första investering med hjälp av grundarnas eget kapital under 2020. Fonden har sedan dess avkastad 20+ % per år före avgifter.

80+ lån

Akela Lending Club har sedan starten investerat i 90 lån eller andelar av lån. Samtliga lån med fastighetspant.

40 mkr

  • Akela Lending Club har sedan starten totalt investerat ca 40 mkr i högavkastande krediter.

MISSA INTE CHANSEN

Få tillgång till exklusivt poddmaterial

  1. Hitta kryphålen i en värdering
  2. Så hittar du undervärderade fastigheter


Frågor och svar om Akela Lending Club

Vad investerar man i?

Investeringar sker genom tecknande av vinstandelslån (debentures) i en svenskregistrerad AIF-fond. Fonden fördelar investerat kapital över ett lämpligt antal säkerställda lån, i syfte att nå god riskspridning. Utfallet på underliggande lån, minus kostnader och avgifter, tillfaller därefter investeraren.

Hur lång är löptiden och när får jag räntor?

Fonden emitterar löpande nya serier av vinstandelslån. Villkoren för serierna är snarlika men kan skilja sig åt vad gäller löptid (normalt 24 – 36 månader) samt om räntorna från underliggande lån löpande utbetalas till investerarna eller återinvesteras i nya lån under vinstandelslånets löptid.

Kan man placera vinstandelslånen i en kapitalförsäkring?

Ja, vinstandelslånen kan placeras i kapitalförsäkringar som Kaptena tillhandahåller via det svenska livförsäkringsbolaget Futur Pension (tidigare Danica Pension).

Vem kan investera?

Vi accepterar enbart professionella investerare. Läs mer om vad en professionell investerare är här.    

Hur skiljer ni er från andra investeringsalternativ?

Vi investerar våra egna privata pengar och lånar därmed endast ut till låntagare som kan ställa fullgoda säkerheter och betalar höga räntor. Vi har inga tillväxt- eller lönsamhetskrav på oss utan vår enda målsättning är att skapa god riskjusterad avkastning till oss själva och till dig. Känner vi oss inte fullt komfortabel med ett lån så avstår vi hellre. Exempelvis lånar vi sällan ut till bygg- eller nyproduktionsprojekt då denna typ av utlåning ofta medför stor osäkerhet i säkerhetsmassan. Och det gillar vi inte. Läs mer om våra investeringskriterier här.

Slutligen kan en investering via Akela placeras i kapitalförsäkring samt så ger en investering i fonden en god riskspridning i och med a

Varför accepterar ni endast professionella investerare?

Anledningen till det är att vi tror denna typ av investering är mer passande för professionella investerare, som vet vad de investerar i och förstår riskjusterad avkastning.

Därutöver har vi en liten organisation som inte har kapacitet att hantera ett obegränsat antal investerare.

Kvalitet framför kvantitet. 

Vad har ni för målavkastning?

Vårt fokus ligger snarare på att inte förlora pengar än att tjäna sista kronan. Avkastningen är beroende av många faktorer, men bör kunna uppgå till +15 % före kostnader och avgifter per år.

Vad är minsta investering?

Initialt kommer minsta investering vara 100.000 kronor för att därefter öka.

Är fonden nystartad?

Fonden har drivits i privat regi utan externt kapital i tre år och har genererat 20 %+ per år sedan starten. Inga kreditförluster.

Kan man komma i kontakt med er?

Hör gärna av dig till info@akela.se om du har några frågor eller om du vill boka in ett fysiskt eller digitalt möte.

Finns det exempel på lån ni investerat i?

Se vår lånebok här.

 

Vad har ni för erfarenhet?

Fondens förvaltarduo har lång erfarenhet av denna typ av kreditgivning i och med att de båda grundande och drev Tessin mellan åren 2014 – 2022. Förvaltaren och fonden hittar och utvärderar själv lånen, följer upp under lånens löptid, håller kontakt med låntagarna, håller panterna samt, om det behövs, kräver in lånen. Vi är hands-on i alla avseenden.   


Missa inte vår podcast Investera på höjden

Sveriges största podcast om fastigheter och investeringar

I podden "Investera på höjden" träffar vi kända och okända personer från fastighetsbranschens alla hörn, och går på djupet med vad som är viktigt för dig som fastighetsinvesterare. Podcasten produceras av Jonas Björkman, partner på Akela.
Kontakta oss

Kontakta oss

Hör av dig på info@akela.se.

Dalagatan 5, 111 23, Stockholm 

info@akela.se